top of page

*Nieuw Rapport* Hoe mediawijs zijn Vlamingen over mediabeleid?

De onderzoeksvragen die centraal staan in deze studie, zijn de volgende:

[if !supportLists](1) [endif]Wat weten Vlaamse mediagebruikers van mediabeleid?

[if !supportLists](2) Hoe belangrijk vinden Vlaamse mediagebruikers het om iets van mediabeleid te weten?

[if !supportLists](3) In welke mate en hoe willen Vlaamse mediagebruikers een stem hebben in de ontwikkeling van mediabeleid?

We hanteren de volgende drie hypotheses:

(1) De kennis van mediagebruikers over mediabeleid is laag, met een relatief grotere kennis van oudere mediabeleidsdomeinen, zoals bvb. reclameregels in vergelijking met nieuwere issues zoals privacybescherming.

(2) Mediagebruikers vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn van mediabeleidsissues, maar het aandeel van mediagebruikers dat hierin zelf actief betrokken wil zijn is eveneens eerder laag.

(3) Zowel met betrekking tot de kennis van mediabeleid als de verwachtingen over betrokkenheid zijn er verschillen tussen mediagebruikers op vlak van gender, leeftijd en opleidingsniveau.

De methodologische aanpak steunt op twee pijlers. Ten eerste, er is een kwantitatief luik. Ten tweede, werd er complementair hieraan een kwalitatief onderzoeksluik opgenomen in de studie.

In de periode februari-maart 2016 werd er een representatieve survey afgenomen onder de Vlaamse bevolking. Daarbij werd een evenwichtige verdeling op vlak van gender, leeftijd en opleidingsniveau in acht genomen. In totaal namen 1102 respondenten deel aan de survey, waarvan 51% mannen, 49% vrouwen. Er was een spreiding over verschillende leeftijdsgroepen (zie onderstaande figuur). Er was eveneens een spreiding over provincies; meer bepaald 18% respondenten uit West-Vlaanderen, 23% uit Oost-Vlaanderen, 28% uit Antwerpen, 16% uit Vlaams-Brabant, 3% uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 13% uit Limburg. Alle respondenten waren Nederlandstalig. Er werd eveneens een uitsplitsing van resultaten voorzien in functie van gezinssituatie: nog wonend bij ouders, samenwonend, gezin met kinderen, enz.

Naast het kwantitatieve onderzoek werden er in de periode februari-april 2016 ook 49 diepte-interviews met Vlaamse mediagebruikers afgenomen. Ook hier werd er gestreefd naar een goede spreiding op basis van gender en leeftijd. Meer bepaald was er een evenredige verdeling van respondenten op vlak van gender en leeftijdsgroepen 18-30, 31-42, 43-55, en 56-67.

[if !supportFootnotes]

Het volledige rapport kan u hier verkrijgen: download.

[if !supportFootnotes]


Search By Tags
No tags yet.
  • Twitter Round
  • LinkedIn - Black Circle
bottom of page