top of page

E-inclusie in Vlaanderen: Een toekomstvisie

Samen met Mediawijs.be schreef ik een white paper over e-inclusie in Vlaanderen. De visie van deze white paper kwam tot stand door middel van een participatief proces waarbij de volgende actoren betrokken werden:

(1) de diverse overlegstructuren van het kenniscentrum Mediawijsheid: Er vonden in 2015 twee expertengroepen e-inclusie plaats en in 2015-2016 werd er hiernaast twee specifieke werkgroepvergaderingen rond de white paper samengeroepen (Zie colofon);

(2) de lokale e-inclusieactoren die deelnamen aan de vormingen ‘Inzet van vrijwilligers’ en ‘Aan de slag met kwetsbare doelgroepen’, georganiseerd door het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid in 2015. Tijdens deze vormingen werden de deelnemers bevraagd rond hun behoeften m.b.t. deze thematieken in functie van beleid en praktijk;

(3) de samenwerking met de onderzoekers van iMinds-SMIT-VUB, in het kader van het doctoraatsonderzoek van Ilse Mariën en het federale onderzoeksproject IDEALiC;

(4) de academische en middenveldactoren die betrokken werden bij het proces binnen het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid met betrekking tot de ontwikkeling van het competentiemodel Mediawijsheid.

Wil je als organisatie de white paper onderschrijven?

Aanbevelingen

Het doel van deze white paper is om de huidige beleidsactoren een aantal concrete aanbevelingen aan te reiken om een duurzaam e-inclusiebeleid te realiseren.

Deze aanbevelingen voor het lokaal, Vlaams en federaal beleid zijn:

(1) zet in op transversale, overkoepelende partnerschappen tussen federaal, Vlaams en lokaal niveau en over de verschillende beleidsdomeinen heen;

(2) ontwikkel een beleid vanuit een brede visie op e-inclusie, gebaseerd op een continuüm van profielen van digitale uitsluiting tot digitale insluiting;

(3) verplicht een aantal basisreflecties bij de ontwikkeling van een digitale dienstverlening. Hou rekening met een diversiteit aan digitale profielen bij de start van de ontwikkeling van een digitale dienst (User centered design);

(4) stimuleer onderzoek dat een toekomstgericht e-inclusief beleid kan ondersteunen;

(5) garandeer betaalbare en kwaliteitsvolle toegang door ondersteunende maatregelen uit te werken rond infrastructuur en kwaliteitsvolle openbare computerruimtes;

(6) ondersteun vormingsactoren in alle beleidsdomeinen, zowel binnen formele als informele vormingsinitiatieven, om hun vormingsaanbod te diversifiëren en af te stemmen op de referentiekaders rond mediawijsheid en geletterdheid;

(7) voorzie stimulansen rond vorming en beleid voor intermediaire organisaties die ondersteuningsnetwerken kunnen vormen voor kwetsbare groepen op digitaal vlak.

Meer info over de redenering achter de aanbevelingen vind je uiteraard in de white paper zelf, die je hier kan downloaden.

Search By Tags
No tags yet.
  • Twitter Round
  • LinkedIn - Black Circle
bottom of page